HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐỊNH HƯỚNG, GÓP Ý DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

26/08/2021 53 0

Sáng ngày 29/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến cho 63 tỉnh, thành trong cả nước về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.

Điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có sự tham dự và chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt và Hoàng Đạo Cương. Riêng tại điểm cầu UBND tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Trần Minh Lý -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày dự thảo hai báo cáo trên: (1) nội dung dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đề ra các mục tiêu như: 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Nhà văn hóa; có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95%-100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP… Để đạt được các mục tiêu, dự thảo đề ra một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; phát triển một số lĩnh vực văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh… (2) về dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể như: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; Ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; Phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

          Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Trong đó, về lĩnh vực văn hóa, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa; Xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đạt được các mục Chủ tọa và các đại biểu tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030; Bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay; Các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực văn hóa; Hợp tác công – tư trong phát triển văn hóa.Đối với lĩnh vực du lịch, các đại biểu tập trung trao đổi và thảo luận xung quanh các vấn đề về nguồn lực thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch”; Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch; Công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương trọng điểm du lịch để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hợp tác công tư trong huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch ở địa phương; Cơ chế chính sách đặc thù tạo sức mạnh đột phá phát triển du lịch biển đảo; Xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới…

          Kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cảm ơn sự quan tâm đóng góp ý kiến của các Bộ ngành, địa phương, những ý kiến, nhóm ý kiến tại Hội nghị sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành./.

                                                                                              Lý Thị Phương

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu