DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐƯỢC GIẢM 80% MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH

22/11/2021 139 0

      Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

      Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng); mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng), kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng); kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng).

      Doanh nghiệp lữ hành khảo sát cơ sở sản xuất bánh tráng truyền thống

      Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP liên hệ với Ngân hàng đã nhận ký quỹ để đổi Giấy chứng nhận theo quy định mới và có trách nhiệm gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

      Từ ngày 01/01/2024 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký theo mức ký quỹ quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.                                                                                               

Huỳnh Lợi

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu